Persijilan MS ISO 9001:2008

Skop Pelaksanaan

Mengurus dasar pertahanan, pentadbiran dan mengurus sumber-sumber yang diperuntukkan bagi pertahanan negara serta memastikan kawalan ke atas semua Bahagian di KPM yang meliputi pelaksanaan proses-proses berikut:

i.) Bahagian Akaun

 1.     Pengurusan Bayaran
 2.     Pengurusan Perakaunan

ii.) Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Am

 1.     Pengauditan Pengurusan Kewangan Secara Online (AIMS)
 2.     Pengauditan Pengurusan Kewangan (Manual)

iii.) Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

 1.     Khidmat Urusan Parlimen
 2.     Pengurusan Bantahan Diplomatik  Pencerobohan Kapal Negara Asing

iv.) Bahagian Industri Pertahanan

      Penentuan dan Pemantauan Program Offset

v.) Bahagian Kewangan

 1. Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus
 2. Pemantauan Prestasi Belanja Mengurus
 3. Memproses Kelulusan Perbelanjaan
 4. Pengurusan Tuntutan Bayaran Bil
 5. Verifikasi Stor
 6. Pengurusan Pelupusan Aset
 7. Kehilangan dan Hapuskira

vi.) Bahagian Pengurusan Maklumat

 1. Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem Aplikasi
 2. Pengurusan Backup dan Recovery

vii.) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 1. Pengendalian Latihan
 2. Pengurusan Pemangkuan/ Kenaikan Pangkat
 3. Pengambilan
 4. Pengesahan Jawatan
 5. Pengurusan Persaraan
 6. Pengendalian Lapor Diri dan Penempatan Pegawai

viii.) Bahagian Pentadbiran

 1. Penyelenggaraan Bangunan
 2. Pengurusan Permohonan Kenderaan Rasmi
 3. Pengurusan Gaji & Elaun
 4. Khidmat Urusan Protokol

ix.) Bahagian Pembangunan

 1. Penyediaan Pelan Reka Bentuk
 2. Penyediaan Laporan Projek Lewat Jadual dan Bermasalah serta Cadangan Pemulihan
 3. Penyediaan Dokumen Siap Kontrak

x.) Bahagian Perolehan

 1. Tender
 2. Sebut Harga

xi.) Bahagian Undang-Undang

      Proses Penyemakan Draf Dokumen Kontrak

xii.) Depot Simpanan Pertahanan

 1. Penerimaan dan Pengeluaran Peralatan dan Kenderaan Stok Simpanan Pertahanan
 2. Pemeriksaan Stok Stok Simpanan Pertahanan
 3. Penyimpanan,Senggaraan dan Pembaikan  Stok Simpanan Pertahanan
 4. Kalibrasi Stok Simpanan Pertahanan

xiii.) Pejabat Ketua Hakim Peguam

       Pelantikan Hakim Peguam dan Pemantauan Perjalanan Perbicaraan

xiv.) Unit Komunikasi Korporat

 1. Pengurusan Media
 2. Pengurusan Aduan
 3. Pengurusan Pengeluaran Pas K Pelawat
 4. Pengurusan Pameran Pengurusan Liputan

Cetak