Sarawak

Kem Bymfilde, Kuching (Markas 1 Divisyen)

Sarawak, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 082-243101

Kem Bukavu, Kuching (Kem 1 Divisyen)

Sarawak, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 082-243106 / 01

Kem Penrissen, Kuching

Sarawak, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 082-621300

Kem Semenggo, Kuching (11 RAMD)

Sarawak, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 082-587700

Kem Pending

Sarawak, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 082-332122

Kem Pakit, Sri Aman

Sarawak, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 083-322484

Kem Batu 10, RASCOM, Sibu

Sarawak, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 084-238400

Kem Batu 14, Jalan Oya, Sibu

Sarawak, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 084-214533

Kem Sri Rejang, Sibu

Sarawak, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 084-333933

Kem Sri Miri, Miri

Sarawak, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 085-415300

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia