Slide

Pelan Tindakan 2022 (PT22) merupakan rangka tindakan yang dibangunkan sebagai sokongan untuk memacu pencapaian dan matlamat Pelan Strategik MINDEF (PSM) 2021-2025 sejajar dengan visi Kertas Putih Pertahanan (KPP) iaitu Malaysia Yang Selamat, Berdaulat dan Makmur.

Objektif utama PT22 adalah untuk memastikan implementasi dan koordinasi program-program Berimpak Tinggi dapat diselaraskan bagi mencapai matlamat Kementerian secara menyeluruh.

PELAN TINDAKAN

Slide